การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต..: อ่าน 7 คน การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อมา..: อ่าน 23 คน ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภ..: อ่าน 9 คน รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้..: อ่าน 28 คน รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับภาษีและค่าน้ำปร..: อ่าน 39 คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ..: อ่าน 34 คน ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นขององค์การบริหา..: อ่าน 49 คน การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปล..: อ่าน 52 คน ประกาศอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช: อ่าน 63 คน ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี2563และผลการประเมินความ..: อ่าน 60 คน ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ..: อ่าน 64 คน ประกาศ เรื่อง การออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุข..: อ่าน 62 คน ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด: อ่าน 72 คน ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบร..: อ่าน 102 คน รายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปี ..: อ่าน 53 คน พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดั..: อ่าน 87 คน รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการของสำนักปลัดอบต.น้ำ..: อ่าน 9 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ฯ การ..: อ่าน 130 คน รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการของกองสวัสดิการ อบต..: อ่าน 7 คน อบต.น้ำผุด รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ..: อ่าน 113 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:::::::::::::::::::::